Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom

Isten hozta honlapunkon!

Vártemplomunkról 

 

A templom és az egyházközség első okleveles említése 1332-ből származik. Az eredeti ősi templom, amely a XIII. században épült, jóval kisebb volt a mainál, annak keleti része lehetett. A mai alakját 1547-ben nyerte el. Azóta a templom falain vagy tetőzetén átalakítás nem történt, csak renoválás. Építtetője Daczó Pál patrónus.

A templom történetében három nagyobb földrengésről van tudomásunk. Az 1728. és 1738. évi földrengések rombolása súlyos volt, de nem katasztrofális. A javítások során a templom stílusa változást nem szenvedett. A harmadik földrengés 1802-ben volt. Ennek következtében a templom hálózatos boltozata nagy részben beomlott, csak a keleti része maradt épen. A károkat 1805-ben javították ki, amikor a beomlott mennyezetet sima, vakolt mennyezetté építették át. Ezután jelentős változás 1894-ben történt, amikor az új Angster féle orgona számára karzatot építettek a templom keleti részére.

A templomnak a következő műemlék részletei vannak: a keleti rész (szentély) boltozata, bordái, gyám-és zárkövei eredeti állapotban (az orgona mögött); a csúcsíves ablakok, melyek megőrizték eredeti formájukat; a templom főajtaja, mely reneszánsz kori díszesen faragott fa, faragott kőtokkal; az Úrasztala, amely 1856-ban készült; az orgona, melyet 1894-ben Angster József pécsi orgonamester készített; a templom belsejében található Daczó Ferenc patrónus sírköve, falba építve az orgona karzata alatt.

A régi tornyot, amely körülbelül a templommal egy időben épült, az 1738. évi földrengés után lebontották. Az új tornyot 1761-ben építették fel. Ezt a tornyot az 1802. évi földrengés ledöntötte, ennek helyébe épült a mai torony 1829-ben. A toronyban 4 harang van elhelyezve.

A templomot eredetileg két várgyűrű vette körül. A várfalak építésének idejét nem ismerjük, valószínű, hogy a XVI. században épültek. Az ovális alakú várfal hosszúsága 136 méter, magassága 11 méter. A belső várfalnak két bástyája volt, a nyugati bástya ma is áll. A külső várfalat 1786-ban lebontatta az egyházközség, s annak köveiből építtette II. József kalapos király rendeletére a „német iskolának” épült emeletes épületet, amely ma is áll, részben a külső várfallal egybeépítve (ma imaterem illetve harangozói lakás). Ebben kezdte működését 1859-ben a mai Református Székely Mikó Kollégium.

A templomkertben ma is meglévő sírok: Gödri Ferenc lelkész (1788-1870), Kökössy Endre főgondnok (1839-1888), Révay Lajos lelkész (1837- 1889), Szász Tibor (1914-2004), Császár Bálint polgármester (1826-1892), Málik József polgári iskolaigazgató-főgondnok (1849-1901), Révay Pál lelkész (1840-1904), Gödri Ferenc polgármester-főgondnok (1862-1913), Váradi József és Bartalis Ferenc szabadságharcosok emlékműve (kivégezve bitófán 1854-ben).

A templom és a vár nyugati fala között van a tömegsírja annak a több száz áldozatnak, akiket 1658-ban illetve 1661-ben a török-tatárok a vár bevétele után lemészároltak. Emlékükre az egyházközség 1975-ben kopjafás síremléket állított fel. A várfal körül elhunyt tanárok és diákok emlékére többnyire mikós kopjafák vannak felállítva (az első 1983-ban került felavatásra).

A várfalon kívül és a Vár utca között épült Kós Károly tervei alapján a ravatalozóház 1968-ban. A temető bejáratánál levő díszes székelykaput az alsócsernátoni Hasszmann testvérek faragták, és 1981-ben állíttatott fel.

Mindezeket számbavéve elmondhatjuk: itt élet volt, itt élet van és hisszük, hogy lesz is. SOLI DEO GLORIA.

 

Állandó istentiszteleti alkalmaink

 

Vasárnap  10:00 VASÁRNAP DÉLELŐTTI ISTENTISZTELET

                       12:00 CSALÁDOS ISTENTISZTELET  (Minden hónap első vasárnapján)

                       18:00 ZENÉS ISTENTISZTELET (Minden hónap utolsó vasárnapján)

 

Szerda          17:00 GYÜLEKEZETI BIBLIAÓRA (a tavaszi óraátállítás után 18:00 órától)

                          18:00 KÓRUSPRÓBA 

 

Csütörtök  18:00 Presbiteri Bibliaóra

                                  (minden hónap első csütörtökén)

 

Péntek           18:00 Ifjúsági Bibliaóra (IKE)

                        18:00 FELNŐTT IKE (Minden hónap utolsó péntekén)

 

Szombat   11:00 GYÜLEKEZETI VALLÁSÓRA

                         (a szombati vallásórák iskolai szünidőben nincsenek megtartva )

 Szeretettel várunk ezekre az alkalmakra!

 

Lelkészi hivatal nyitva tartása:

Délelőtt: hétfőtől péntekig 9:00 és 13:00 között

Délután: szerdán 16:00 és 17:00 között 

               csütörtökön 16:00 és 18:00 között

 

Cím: Kálvin tér 13; 520014; Sepsiszentgyörgy; Kovászna megye;

Tel: 0267351254 (Hivatal nyitvatartás ideje alatt);

          0742413269 (Bucsi Zsolt Tamás lelklipásztor);

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Despre biserica noastră fortificată

 

Biserica și parohia au fost menționate pentru prima dată în arhivele bisericii din 1332. Biserica originală a fost construită în secolul al XIII-lea și a fost mult mai mică decât cea din ​​prezent. Se presupune, că a ocupat partea de est a bisericii actuale. Structura actuală a fost formată în 1547. De atunci, nu s-au făcut modificări pe pereții sau acoperișul bisericii, numai renovări. Construirea bisericii a fost patronată de către Daczó Pál.

D-ea lungul timpului, după câte știm, biserica a suferit trei cutremure majore. Distrugerea cauzată de cutremurul din anul 1728, respectiv 1738 a fost gravă, dar nu catastrofală. Stilul bisericii nu a suferit schimbări în timpul reparațiilor. Cutremurul al treilea a avut loc în 1802. Prin urmare, bolțile bisericii s-au dărâmat în mare parte, doar partea de est a rămas intactă. Pagubele au fost reparate în 1805, când tavanul prăbușit a fost reconstruit într-un tavan plan. A avut loc o schimbare majoră în 1894, când a fost construită o galerie pentru noua orgă Angster în partea de est a bisericii.

Biserica are următoarele monumente istorice: bolta, coastele, piatra consolă și cheile de boltă din partea de est (altarul) sunt în stare originală (în spatele orgăi); ferestrele ogivale au păstrat forma lor originală; ușa principală a bisericii, sculptată cu ornamente renascentiste având un ancadrament sculptat din piatră; masa Domnului, făcută în 1856; orga, făcută de către maestrul de orgă, Angster József, din Pécs (Ungaria) în 1894; piatra de mormânt al patronului Daczó Ferenc se află în interiorul bisericii, zidit în peretele de sub galeria orgăi.

Vechiul turn, care a fost construit cam în același timp cu biserica, a fost demolat după cutremurul din anul 1738. Noul turn a fost construit în 1761. Acest turn a fost dărâmat de cutremurul din anul 1802, iar în locul acestuia a fost construit turnul de astăzi în 1829. În turn sunt instalate patru clopote.

Inițial, biserica a fost înconjurată de două ziduri fortificate. Anul construirii zidurilor fortificate este necunoscut. Se presupune, că au fost construite în secolul al XVI-lea. Lungimea zidului fortificat de formă ovală este de 136 metri, iar înălțimea este de 11 metri. Zidul interior a avut două bastioane, iar bastionul de vest stă încă în picioare. Zidul exterior a fost demolat în anul 1786 de către parohie, iar din pietrele acestuia a fost construită clădirea „școlii germane“ cu etaje după ordinul Regelui Iosif al II-lea („regele cu pălărie“). Clădirea există și în ziua de azi. A fost construită parțial în zidul exterior fortifical (astăzi funcționează ca sală de rugăciune și ca locuința clopotarului). Colegiul Reformat Székely Mikó de azi a început să funcționeze în această clădire în 1859.

Mormântele existente în grădina bisericii: preotul Gödri Ferenc (1788-1870), administratorul principal Kökössy Endre (1839-1888), preotul Révay Lajos (1837- 1889), Szász Tibor (1914-2004), primarul Császár Bálint (1826-1892), directorul școlii civile și administratorul principal Málik József (1849-1901), preotul Révay Pál (1840-1904), primarul și administratorul principal Gödri Ferenc (1862-1913), monumentul luptătorilor pentru libertate a lui Váradi József și Bartalis Ferenc (au fost spânzurați în1854).

Groapa comună a sutelor de victime, care au fost masacrați de turco-tătari în anii 1658 și 1661, când biserica fortificată a fost ocupată, se află între biserică și zidul vestic fortificat. În 1975 parohia a ridicat în memoria lor un mormânt cu stâlp funerar de lemn sculptat. Stâlpii funerari de lemn sculptate au fost ridicate în principal de către Colegiul Székely Mikó în memoria profesorilor și studenților decedați în jurul zidului fortificat (primul a fost inaugurat în 1983).

Capela mortuară a fost construită în 1968 după planul lui Kós Károly între zidul cetății și strada Cetății. Poarta ornamentală secuiască la intrarea în cimitir a fost sculptată de către frații Hasszmann din Cernatul de Jos și ridicată în 1981.

Luând în seamă toate acestea, putem spune, că aici a existat viață, există viață și noi credem că va exista și în viitor. SOLI DEO GLORIA.

 

About our fortified church

 The church and the parish were first mentioned in the church’s archives in 1332. The original old church was built in the 13th century, and it was much smaller than the current one. It may have been its eastern part. The church gained its current structure in 1547. Neither the walls nor the roof of the church have been modified since then; they have only been renovated. The construction of the church was patronised by Pál Daczó.

In the course of the history, as far as we are aware, the church has suffered three major earthquakes. The destruction caused by the earthquakes of 1728 and 1738 was serious but not catastrophic. The church has not changed in style during the repairs. The third earthquake occurred in 1802. Consequently, the vault of the church was ruined in large part. Only its eastern part remained intact. The damage was repaired in 1805, when the ruined ceiling was made flat. A significant change took place in 1894, when a gallery was built for the new Angster organ in the eastern part of the church.

The church has the following parts of historical monuments: the vault, rib vaults, corbels and keystones (behind the organ) of the eastern part (sanctuary) have retained their original aspect; the ogival windows have retained their original form; the main entrance of the church, which is a richly carved Renaissance wood door with a carved stone surround; the Lord’s Table, which was made in 1856; the organ, which was made in 1894 by József Angster, the organ master from Pécs (Hungary); the tombstone of patron Ferenc Daczó, which is located inside the church, and it is built into the wall bellow the gallery organ.

The old tower, which was built at around the same time as the church, was demolished after the earthquake of 1738. The new tower was built in 1761. This tower was destroyed by the earthquake of 1802. It was replaced by the current tower in 1829. Four bells are located in the tower.

The church was originally surrounded by two defensive walls. It is not known when the defensive walls were built. They were probably built in the 16th century. The oval-shaped defensive wall is 136 meters long and 11 meters high. The internal defensive wall had two towers. The western tower is still standing. The external defensive wall was demolished by the parish in 1786, and its stones were used to build a two-storey building for the “German school” on the order of King Joseph II, the “Hatter King,” which is still standing. It had been partly built into the external defensive wall. Nowadays, it is a prayer room, as well as the bell ringer’s home.  The “Székely Mikó” Reformed College of today started its operation in this building in 1859.

The churchyard has the following graves: Ferenc Gödri, Priest (1788-1870), Endre Kökössy, Chief Church Trustee (1839-1888), Lajos Révay, Priest (1837-1889), Tibor Szász (1914-2004), Bálint Császár, Mayor (1826-1892), József Málik, Principal of the Civil School, Chief Church Trustee (1849-1901), Pál Révay, Priest (1840-1904), Ferenc Gödri, Mayor, Chief Church Trustee (1862-1913), and the memorial of József Váradi and Ferenc Bartalis, who were freedom fighters and were executed by hanging in 1854.

The mass grave of the hundreds of victims massacred by the Turko-Tatars in 1658 and 1661 (after they occupied the fortified church) can be located between the church and the western part of the defensive wall. The parish erected a memorial wooden headboard in their memory in 1975. The memorial wooden headboards of the teachers and students deceased near the defensive wall were erected mostly by the “Székely Mikó” College (the first one was inaugurated in 1983).

The funeral home was built between the defensive wall and Vár Street in 1968, on the basis of the plans of Károly Kós. The ornate Székely gate at the entrance of the cemetery was carved by the Hasszmann brothers from Alsócsernáton. It was set up in 1981.

After considering all these, it can be stated that there has been, is and we believe that there will be life here. SOLI DEO GLORIA.

 

DIE GESCHICHTE DER REFORMIERTEN BURGKIRCHE VON SANKTGEORGEN

Die erste urkundliche Erwähnung der Burgkirche stammt aus dem Jahr 1332. Die Kirche wurde im Jahr 1547 in spätgotischem Stil umgebaut. Am Ende des 16. Jahrhunderts wurde die Kirche und ihre Gemeinde reformiert. Die Kirche wurde in dieser Periode von dem Herrn Pál Daczó unterstützt.

Die ursprüngliche Kirche war viel kleiner als die heutige. Man vermutet, dass das ehemalige Gebäude der östliche Teil der heutigen Kirche gewesen ist. Die heutige Form der Kirche ist im Jahr 1547 entstanden, dann wurde das Schiff nach Süden verlängert. Seitdem wurden die Wände und das Dach der Kirche nicht mehr umgebaut nur renoviert.

In der Laufe der Jahre hat die Kirche dreimal sehr starkes Erdbeben durchgelebt. Als Folge des Erdbebens sind große Zerstörungen entstanden, höchsten im Jahr 1728 sowie im Jahr 1738. Bei den Reparaturarbeiten wurde der Baustil der Kirche nicht geändert. Das dritte starke Erdbeben war im Jahr 1802, das Netzgewölbe der Kirche wurde bei dieser Gelegenheit größtenteils eingestürzt, nur der östliche Teil wurde ungebrochen geblieben. Die Kirche wurde im Jahr 1805 renoviert, damals hat man das eingestürzte Gewölbe in glatte Zimmerdecke umgebaut. Nach dieser Renovierung wurde noch im Jahr 1894 bedeutsame Änderung in der Kirche gemacht, als man einen neuen Chor für die neue Angster-Orgel in dem östlichen Teil der Kirche errichtet wurde. Dadurch hat der gotische Baustil der Kirche ein Bruch gelitten und viel an ihre Schönheit verloren.

In der heutigen Kirche kann man die folgenden Baudenkmalteile entdecken: die Spanten, das Gewölbe, den Kragstein und die Wache des östlichen Teils (des Chors) in ursprünglichem Zustand hinter der Orgel; die gotischen Fenster; die aus Holz geschnitzene Renaissance-Hauptür der Kirche mit dem aus Stein geschnitzenen Rahmen; der Abendmahltisch aus dem Jahr 1856; die Orgel, die von dem Orgelbauer Joseph Angster aus Pecs im Jahr 1894 angefertigt wurde. In der Kirche befindet sich der Grabstein von dem Herrn Ferenc Daczó, der Unterstützer der Kirche. Der Grabstein ist unter dem Chor der Orgel in die Mauer eingebaut.

Der alte Turm wurde in der gleichen Zeit mit der alten Kirche gebaut, aber er wurde nach dem Erdbeben aus dem Jahr 1738 abgetragen. In dem Jahr 1751 wurde einen neuen Turm gebaut, aber das Erdbeben aus dem Jahr 1802 hat es auch geschädigt. An seiner Stelle wurde der heutige Turm im Jahr 1829 wieder aufgebaut. In den Turm sind vier Glocken versetzt.

Ursprünglich wurde die Kirche mit zwei Burgmauern umgegeben. Man kennt die ursprüngliche Bauzeit der Mauern nicht,  vermutlich entstanden sie in dem 16. Jahrhundert. Die Länge der ovalen Burgmauer mißt 136 m und ihre Bauhöhe ist 11 m. Die innerer Burgmauer hatte zwei Basteien, die westliche Bastei steht auch noch heute. Die Außenburgmauer wurde von der Kirchengemeinde im Jahr 1786 abtragen lassen. Aus ihren Steinen wurde nach der Verordnung des Königs Joseph II. die „deutsche Schule” gebaut. Das einstöckige Gebäude, das teilweise mit der außenseitigen Mauer zusammengebaut wurde, steht auch heute. In diesem Gebäude hat im Jahr 1859 die Reformierte Schule „Székely Mikó” ihre Tätigkeit begonnen. Heute befindet sich hier einen kleinen Betraum und die Wohnung desGlöckners.

Der Kirchengarten wurde über Jahrhunderten auch als Fridhoff benutzt. Hier befinden sich die Gräber von bedeutenden Persönlichkeiten der Stadt und der Kirche: Ferenc Gödri (1788-1871) - Pfarrer, Ferenc Gödri (1862-1813) – Bürgermeister, Endre Kökössy (1839-1888) – Hauptkurator, Lajos Révay (1837-1889) - Pfarrer, József Málik (1849-1901) - Direktor der Bürgerschule, Hauptkurator, Pál Révay (1840-1903) – Pfarrer, Bálint Császár (1826-1892) – Bürgermeister, József Váradi und Ferenc Bartalis – Freiheitskämpfer der Revolution aus dem Jahr 1848.

Zwischen dem Kirchengebäude und der westlichen Burgmauer befindet sich das Massengrab der mehr als hunderte Opfer der Kämpfe mit den Tataren und Türken im Jahr 1661, als die Burgkirche erobert wurde. Als Erinnerung an die Toten hat die Kirchgemeinde im Jahr 1975 ein Gedenksäule aus geschnitztem Holz aufgestellt.

Nicht weit von der Burgmauer wurde im Jahr 1968 die Leichenhalle gebaut. Dieses Gebäude wurde von Károly Kós (berühmter Architekt, Schriftsteller) geplant. Das Eingangstor mit Szeklermotiven des Friedhofes wurde von den Gebrüder Hasszmann aus Csernáton geschnitzt und es wurde im Jahr 1981 aufgestellt.

Wir können anhand dieser Daten behaupten, dass in dieser Kirche in der Laufe der Jahrhunderten Leben war, es auch heute Leben ist und wir glauben, dass es auch in der Zukunft Leben sein wird. SOLI DEO GLORIA.