Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom

Isten hozta honlapunkon!

Imádságok

 

Ima az építőkért 

Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. (Zsolt 127,1b)

 

Mennyei Édesatyánk! Bölcs Salamon hálaadó szavaival fohászkodunk hozzád. Annak az embernek a szavai ezek, akit te megáldottál bölcsességgel, gazdagsággal, aki egyike volt a te legnagyobb építőidnek, hiszen neki adatott meg annak a lehetősége, hogy felépíthesse templomodat a maga dicsőséges és ámulatba ejtő pompájával.

 

A mai napon, amikor az építők napját ünnepeljük, mindnyájan egy szívvel és egy lélekkel ugyanezzel az alázatos megállapítással szeretnénk megállni teelőtted: ha te nem építed a házat...

 

Ha te nem adtál volna erőt, áldást az építők munkájára, akkor eredménytelen lett volna minden emberi nekifutás, összefogás, akárcsak a bábeli építkezés. De ott Uram, ahol ezzel a lelkülettel kezdik meg a fáradtságos munkát az építők, hogy Uram, ha Te akarod, akkor ott már teljesen más lesz a munkamorál, teljesen más lesz a csapatszellem. Ha építőkként így kezdünk neki az építkezéseknek, legyen az akár felhőkarcoló, templom, iskola, ház, vagy akár a nyugdíjas korunkban unokáinknak, dédunokáinknak épített hintaló, akkor is ezek mind a te hatalmas tetteidet hirdetik, melyeket jónak láttál az építők fáradozásán, kezeiknek munkáján véghezvinni.

 

Ezért Téged dicsér és magasztal az építők kezeinek minden eredménye: a helyére került tégla, vakolat, deszka, vas, a megálmodott és véghezvitt tervek egyaránt.

 

Urunk! Áld meg az ittlévők, a jelenlegi és mindenkori építők életét, a közel és távolban lévő szeretteik életét egyaránt. Áld meg az építők kezeinek munkáját, hogy azok továbbra is Téged hirdessenek. Áld meg azok életét, akik e mai eseményt fáradságos munkával újból megvalósították. Kísérjen a te legdrágább áldásod mindnyájunkat most és mindörökké. Ámen.

 

IMA ISKOLÁBA INDULÓ GYERMEKÉRT

„Fordítsd ide füledet, hallgasd a bölcsek szavait, és figyeljen elméd tudományomra!” (Péld 22,17)

Eddig egészen a szívemhez közel őrizhettem, Atyám; most amikor tovább megy a gyermekem, amikor távolodni kezd tőlem, szorongó és mégis bizakodó lélekkel könyörgök hozzád, vezesd őt ezen az úton is.

Rendelj néki olyan tanítókat, akik szeretik őt és lélek szerinti szülők felelősségével vezetik tovább, akik bölcsességet és szeretetet adnak neki.

Küldj melléje olyan társakat, akik mellett a barátság tájait megismerheti, akikkel felfelé halad, mindig magasabbra, akiket segít és akik őt segítik.

Hívd elő Atyám azokat az alvó erőket, melyeket születése előtt beléje oltottál, bontsd ki a lelkét, nőttesd meg a lelke szárnyait, eszméljen rá emberi elhívatására és méltóságára.

Közöld vele Atyám egyszer, amikor majd jónak látod, mire és hová rendeled őt. Ne engedd elbizakodni, ha eredmények sarjadnak ki a munkája során és Te űzd el mellőle a csüggedést, ha nehéz munkát adsz neki és nem találja egyszerre a munkája gyümölcsét.

Neveld őt Atyám, hogy Jézus Krisztust ismerje meg, szeresse és hallgassa. Add Szentlelked, hogy megértse az Evangélium bölcsességét, kinyissa szívét annak erői előtt, naponta állítsd Magad elé, tanítsd meg az imádság nyelvére, a bűnbánat bölcsességére és Benned való élet tudományára. Tudja számon venni, amit kapott és feledni, amit ő adott, találja meg a Te országodat, tudja elolvasni kijelentésed az égen, a földön és élete eseményeiben és tudjon egykor számot adni minden tálentumról, amit reá bíztál a Krisztusért. Ámen. 

 

Könyörgés a lelkipásztorért

Kegyelmes Istenünk, aki őriző Pásztorunk vagy nékünk, esedezem előtted a lelkipásztorért. Boldog és ítélet alatt álló szolgálatot bíztál reá, hogy hirdesse a te Igédet közöttünk szavaival és életével. Könyörgök azért, hogy naponta álljon meg Előtted, ne hordozhassa egyedül a gyülekezetért való felelősség gondját. Áldd meg igehirdetését. Tisztán zúgjon át rajta a Te igéd. Emberi gyarlóság és bűn, vagy emberi bölcsesség bele ne keveredjék. Óvd meg dicsérettől, ha hatalmasan zeng általa a Te akaratod. Óvd meg csüggedéstől, ha sokáig pusztába veti a magot. Adj neki bátorságot Szentlelked által, hogy semmi el ne tántorítsa a Te akaratod erejének és ítéletének megmutatásától. Adj a szívébe sok szeretetet, hogy hirdesse mindenek fölött Krisztusban lehajló kegyelmedet. Ne adj a számára nagyobb kísértéseket, mint amelyeket elhordozhat. Könyörülj emberi gyarlóságain, adj neki naponta bűnbánatot és nehéz munkájában tápláld őt naponta az élet kenyerével.

 

Sorakoztass melléje munkatársakat, hajlítsd felé a presbiterek lelkét. Fűződjenek össze a szívek Előtted való barátság által. Legyen áldott a vigasztalása, amikor szomorú emberekhez hajol alá. Legyen boldog a gyermekekkel való foglalkozása. Legyen hangos, erőteljes az a néma igehirdetés, amit az életével mutat meg. A mi Urunk, Jézus legyen Pásztora, Ő alázza meg büszkeségében, Ő legyen gyógyító orvosa, ha sebeket kap. Ő küldje tovább harcra, ha elcsüggedne. Ő benne legyen jutalma a földön és az örökkévalóságban. Ámen.

 

Gyermek imádsága édesanyjáért

 

Istenem, édes Atyám, mindenható és örök Szeretet, milyen jó voltál hozzám, hogy véghetetlen szerelmednek egy sugarát felém küldötted az édesanyám szívén keresztül. Milyen megszégyenülve állok meg én, amikor visszagondolok az ő érettünk elégő életére. Minden kicsi emlék vádol és megszégyenít. Hogy adta ő a maga egész fiatalságát énérettem. És hogy nem tudtam semmit sem adni őneki. Mennyi jóság, mennyi gond csendült meg a szavaiban és hányszor sebeztem én meg hálátlan, és türelmetlen gyermeki szó köveivel.

Atyám, előtted megvallom, sokszor elfelejtettem hálátlanul ezt a tartozásomat, ezt a szeretetet, amely éjjel, nappal, közel és távol kísér és eggyé lesz velem. Köszönöm Uram, hogy amikor anyámra nézek, vonásain át, szemében meglátok valamit földöntúli világod erőiből. Amikor vele beszélek, gondoskodó és szerető szavain át világ fölötti szerelmed melegsége érint meg engem. Ennek a soha ki nem apadó szeretetnek a forrása Te vagy Uram. Te vagy a segítsége ennek a gyönge életnek, mely mindannyiunknál erősebb. Tenálad van a titka ennek a hatalomnak, amely a maga csodálatos szolgálatával uralkodik a szívem felett, amelyet nem tudok elfelejteni soha. Atyám áld meg ezt a hősies életet.

Adj alkalmat énnekem arra, hogy egyszer én is legyek számára segítség, hogy az életem gyümölcsöt teremjen számára, oltalmazza és odaadott életét találja meg bennem. Az ő életén át is értesd meg velem a Te véghetetlen jóságodat, amellyel testet öltöttél érettem s amellyel az én Uram Jézus magára vette az én nyomorúságomat. Tégy engem hálás gyermekké a Krisztusban. Ámen.

 

Imádság nagypénteken

 

Én Megváltó Krisztusom, Istennek Fia, a Szentháromság második Személye, testté lett Ige, leborulok keresztfád elé. Megtörve és megalázva hajtom meg fejemet Előtted. Ha csak nagyon igaz és nagyon szent embernek ismertelek volna meg, el tudnám felejteni kínba torzult orcád. Ha csak bölcs tanítómesterem lettél volna, akkor elmenekülhetnék halálod elől, bolyonghatnék csendes derűvel liliomaid között, és énekelhetnék a jóságodról és a gondviselésedről. Ha csak gyógyító kezedet éreztem volna, ha egy-két imádságomból kenyeret, állást, örömöt készítettél volna, akkor meghatott emlékezésnél több nem remegne föl a lelkemben. 

De most, ebben a nagypénteki éjszakai sötétségben fölragyog előttem teljes dicsőséged, és reám sugárzik földöntúli szereteted. Alászállottál a Földre, Istennek szent Fia, és az én bűneimet, mint véres keresztet a válladra vetted, és az én büntetésemet, az én halálomat és az én kárhozatomnak a kínjait énérettem elszenvedted. Önként és szeretetből történt mindez, és éppen ezért én nem tudom soha elfelejteni a Te tekinteted, amellyel reám nézel a keresztről. Nem tudok kimenekülni a kezed érintése alól, amelyet átszögeztek énérettem.

Leborulok keresztfád elé. Megvallom én is mélységes fájdalommal mindazokat a gonoszságokat, amelyeket magamban hordozok, s amelyek miatt Te a halált magadra vetted. Könyörgök Hozzád, ennek a véghetetlen szeretetnek az erejével kényszeríts engem arra, hogy én is eggyé legyek Veled halálodban, mint ahogyan Te eggyé lettél énvelem. Haljak meg én is Veled együtt, én Uram. Romló és gonosz énem feszíttessék meg Veled együtt. Csapjanak föl mellettem a gyötrelem lángjai. Érezzem át a Te megváltásodnak erejét, nekem is meg kell halnom lélekben. Veled egészen eggyé válnom, hogy az én bűneim megbocsáttassanak. 

Leborulok Előtted, és megvallom Teneked, hogy Királyom és Uram vagy. Ez a véres keresztfa a Te királyi széked, ez a gyötrelmes szenvedés a Te dicsőséged, kiomló véred a drága ár, amivel engem megvásároltál a bűntől, Isten büntetéséből. Én a Tied vagyok, és soha többé el nem szakadhatok Tetőled. Úgy kiáltok Hozzád, mint az a szenvedő ember, az a megtért bűnös, aki megismert Téged az utolsó órában. Uram emlékezzél meg énrólam is. Veled együtt szenvedek, ó hadd támadjak fel veled együtt, vezess a halálból az életbe. Ámen.  

Karácsonyi imádság

 

Itt állok szemtől szemben a legnagyobb titokkal, amely mindent megmagyaráz, a karácsonyi örömmel, és szeretnélek úgy magasztalni Téged, édes Istenem, mindenható Szeretet, ahogyan az angyalok vagy a pásztorok énekelhettek egykoron dicsőítő éneket a karácsonyi éjszakán Tenéked. Megfoghatatlan előttem, és mégis az egyetlen lehetőség, hogy megismerjenek Téged, Felséges Isten: a karácsonyi gyermek érkezése. Annyira szeretted ezt a világot, hogy emberi testet öltöttél érette. Annyira megszántad a bűneiben gyötrődő embert, hogy fiadat küldted megmentésére. Törékeny emberi formát vett föl, kicsiny gyermekként jött el a földre, szegények közé, hogy szabadító legyen, hazavezessen minket, és meggazdagítson minket. Én is gyönge szómmal, kicsiny hitemmel, esendő életemmel boldogan mondom láthatatlan százezrekkel együtt a magasztaló éneket. Én is, felriadva az én bűneim álmából, elindulok, hogy találkozzam ővele. Esedezem hozzád, adj nekem teljes és gazdag karácsonyt. Nem tudok megelégedni azzal, Atyám, hogy mennyei karok zengenek róla dicsőséget. Nem elég énnekem az, hogy hívő lelkek tanúbizonyságot mondanak arról, hogy megtalálták őt. Nem elég nekem, ha boldog szemek tükrében pillantom meg homályosan. Én is arra kérlek, Atyám, adj nekem találkozást szemtől szemben a Te szent Fiaddal. Hadd lássam a hitem szemével olyan bizonyosan, mint ahogy a karácsonyi seregek látták Őt. Hadd töltse meg az én életemet is az a kimondhatatlan ujjongás, az a világ fölötti békesség, amit azok kaptak, akik Őt megpillantották. Hadd legyen az én arcomon, az én szeretetemben, az én karácsonyi örömszerzésemben az a fény, amely azoknak az arcán és életében tündöklött föl, kik az Ő szemébe nézhettek. Hadd tapasztaljam meg, hogy nem távol tőlem, a mindenség fölött uralkodol és ítélsz, hanem itt vagy, eljöttél hozzám is, engem se vetettél meg, és énhozzám is szóltál. Hadd hirdessem én is, hogy nemcsak teremtő Úr, félelmetes király, szent és mindenható Isten vagy, hanem megváltó Isten, aki szerettél engem is, aki azt akarod, hogy az én életem is áttüzesedjék irántad való szeretettel. Könyörgök olyan karácsonyért, amelyik nem múlik el holnap, amelyik Veled való állandó együttlét. Hadd találjalak meg, földre szállott örök Szeretet, s hadd legyen az életem Veled való állandó közösség. Ezt a karácsonyt add ennek a kereső, fázó világnak is. Hadd fogadja be a kicsiny betlehemi hajlék azt a millió és millió lelket, aki a mai napon Őt keresi. Gazdagok hadd érezzék szegénységüket, a Te kiáradó kegyelmed gazdagsága mellett. A szegényeket gazdagítsd meg a Te legnagyobb ajándékoddal. Add Krisztust mindnyájunknak. Ámen.   

 

Házastársak imádsága

 

Uram, segíts nekünk, hogy mindig emlékezzünk arra a napra, amikor megismerkedtünk és megszerettük egymást.

Segíts mindig meglátni a jót a társamban és segíts, hogy közösen tudjuk megoldani gondjainkat.

Segíts kimondani egymás iránti érzéseinket és segíts, hogy tudjunk bocsánatot kérni egymástól.

Uram, kezedbe adjuk házasságunkat... Ámen

 

Szülők imája gyermekeikért

 

Mindenható, bölcs és jó Isten, ki a többi áldásod és adományaid közt gyermeket is adtál nékem, hogy azokat a te félelmedben dicsőségedre neveljem, a te irgalmasságodnak kezébe adtam őket mindjárt születésük után a szent keresztségben: odaajánlom most is, újra, könyörgésemben, és szívemnek teljességéből esedezem: adj nékem arra erőt és kegyelmet, hogy én őket úgy nevelhessem, hogy dicsőségedre legyenek és üdvözüljenek.

Áld meg őket, ó, könyörülő, édes Atya, mindazokkal a mennyei és földi áldásokkal, melyek nekik javukra és üdvösségükre szolgálnak. Add nekik Szentlelkedet, ki soha el nem hagyja őket, hanem igazgassa őket mindenkor utaikban. Az ő esztendeikkel együtt neveljed, ó, Istenem, kegyelmedben is, testüknek állapotával együtt, öregbítsed őket az okosságban, hitben és jóságban, hogy téged félő, dicsőségedet terjesztő emberekké legyenek. Irtsd ki belőlük a romlottságnak magvait, erősítsd meg őket szövetségedben, hogy tőled soha el ne szakadjanak. Viselj gondot reájuk, tápláljad őket, adj nekik egészséges testet, őrizd őket minden szerencsétlenségtől.

Nem kérem azt, hogy gazdagságot adj nekik e világon, mert ha téged félnek, elég gazdagok lesznek. Csak azt kérem, adj nekik módot, alkalmatosságot, hogy eledel és ruházat nélkül ne szűkölködjenek, és legyen tehetségük arra, hogy segítsék a szűkölködőket. Uram, véghetetlen irgalmasságodból hallgass meg Jézus Krisztusért. Ámen.

 

 

Imádság a gyászban

 

Örökkévaló Isten, mennyei, édes Atyánk! Akár élünk, akár halunk, a tieid vagyunk, és a te szerelmedtől sem élet, sem halál ki nem ragadhat bennünket. Ó, adj erőt nekünk, hogy ezzel a vallástétellel tudjunk szólani hozzád fájdalmas gyászunk idején. Irgalmas Istenünk!

Kegyelemmel hajoltál le a mi drága kedvesünkhöz, feloldoztad szenvedéseinek terhéből és általvitted szent színednek látására. Alázattal szólunk: Legyen meg a te akaratod. Tudjuk, hogy senki el nem fordíthat attól, amit elvégeztél. Csak arra kérünk, Istenünk, hogy te, aki előbb szerettél minket, és ki jól tudod, hogy mire van szükségünk mielőtt kérnők tőled azt, vigasztalásoddal állj mellettünk, és ne hagyj el minket mélységes bánatunkban.

Hajlékunkat, amely immár gyásznak házává változott, töltsd be Szentlelkednek vigasztalásával, világosságával. Vigasztalj meg az örök élet hitével, a viszontlátás boldog reménységével, melyet a te egyszülött Fiad dicsőséges feltámadásával szerzett számunkra.

Vigasztald meg és erősítsd meg szívünket, felséges Urunk, azzal a boldogító hittel, hogy te a gyászban is Atyánk vagy, és atyai bölcsességed a segedelem és vigasztalás forrásait sohasem zárja el előlünk. E hit által szenteld meg szívünket, hogy legyünk és maradjunk most is a te igaz, benned bízó, engedelmes gyermekeid Jézus Krisztus által, akinek nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen.

 

Assisi Szent Ferenc imádsága

 

Uram, tégy engem, gyarló és bűnös szolgádat

Békességed engedelmes és állhatatos eszközévé,

Hogy szeretetet vigyek oda, ahol a gyűlölet honol,

Hogy megbocsássak ott, ahol engem sértések érnek,

Hogy megértést vigyek oda, ahol most a viszály az úr,

Hogy az igazságot mondjam ott, ahol ma még a tévelygés tarol,

Hogy hitet ébresszek ott, ahol oly sokakat a kétkedés nyomaszt,

Hogy reményt keltsek ott, ahol a kétségbeesés az úr,

Hogy fényt gyújtsak a félelmetes sötétség honában,

Hogy örömet szerezzek ott, ahol most még a bánat lakik.

 

Óh, Uram,

Add azon fáradoznom,

Hogy ne engem vigasztaljanak, de én vigasztaljak másokat,

Hogy ne engem értsenek meg, de én értsek meg másokat,

Hogy ne engem szeressenek, de én szeressek másokat,

Mert aki így feláldozza magát, Tőled nyer jutalmat,

Aki megtagadja önmagát, Nálad nyer irgalmat,

Aki a másiknak megbocsát, Te is megbocsátasz annak,

Aki így hal meg, az örök életre támad fel Nálad. Ámen. 

 

Imádság a presbiterekért

 

Áldjuk a Te bölcsességedet Urunk Istenünk, hogy anyaszentegyházunk terhét és gondját mindnyájunknak vállára helyezted. Dicsőítünk azért, hogy kiválasztottad közöttünk is, akik előttünk járjanak.  Könyörgök most a gyülekezet véneiért, presbitereiért, világi vezetőiért. Adj a gyülekezetnek bölcsességet és világos látást, amikor választja a presbitereket. Ne hívjon el olyanokat, akiknek ez a tisztességadás nem szolgálat. Ne felejtse el azokat, akiket Te hívtál és készítettél el. Áldd meg a presbiterek munkáját az anyaszentegyházban. Késztesd őket arra, hogy vasárnaponként elsőként telepedjenek le a Te Igéd körül. Legyen gyümölcsöző az életükben az igehirdetés. Mutass reájuk Atyám, mint a keresztyén élet mintáira. Visszavonás és emberi indulatok legyenek távol tanácskozásaikból. Szent Fiad előtt meghajolva, mint az Ő szolgái és követei végezzék munkájukat. Álljanak a lelkipásztor mellé, mint áldott szeretet-közösség, mint Általad rendelt munkatársak. Szent Igéd boldog kényszerítésével járjanak a gyülekezetben, mint pásztorok, akik a Szentlélek által vigyáznak az egész nyájra. Legyen öröm a szolgálat számukra, nőjön a hitük a teher alatt, amit reájuk helyezel. Erősödjék bizonyságtételük, zengjen az életük Terólad. Áldd meg családi otthonukat, legyen az a Te templomod, lakozz az ő szeretteikkel. Legyen tanúbizonyság az életük mellett szeretteik serege. Álljon a családi otthonuk, mint a hegyen épített város, Szent Fiad ábrázoltassék ki benne. Mint anyaszentegyházad beépített oszlopaira, írd föl a neved reájuk. Bennük és általuk újítsd meg nemzedékről nemzedékre anyaszentegyházunkat. A Krisztusért. Ámen.